කිං බානට් කොලම

අනුර කුමාර වෛරස් එකක් ද? වෛරස් එක අනුර කුමාර ද?

Summary

‘ අනුර කුමාර සහෝදරයාට අපේ
විප්ලවීය ආචාරය…!’

king barnet

රට පුරා පෝස්ටර් අලවලා.

කිංබානට්තුමාට ෆුල් හොල්මන්.

‘ අනුර කුමාර සහෝදරයාට අපේ
සුබ පැතුම්…!’

‘ අනුර කුමාර සහෝදරයාට අපේ
විප්ලවීය ආචාරය…!’

‘ අනුර කුමාර සහෝදරයාට අපේ සහෝදරාත්මක සුබ පැතුම්…!’

‘ අනුර කුමාර සහෝදරයාගේ නිර්භීත පියවරට අපේ උණුසුම් සුබ පැතුම්…!’

‘ අනුර කුමාර සහෝදරයාට අයර්ලන්තය ජනතා උපහාරය…!’

” ඇයි මෙහෙම පෝස්ටර් පාරක් යන්නේ ..? “

කිංබානට්තුමා පෝස්ටර් ගහන පොර ගෙන් ඇහුවා.

” අනුර කුමාර සහෝදරයා කොවිඩ් ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගැහුවනේ…”

මෑන්ස් කිව්වා.

” ඉතිං ඒකට පෝස්ටර් ගහන්නේ …? “

කිංබානට්තුමාට තාම අබ්ලික්.

” මේක ඓතිහාසික අවස්ථාවක්…”

පෝස්ටර් මල්ලි කිව්වා.

” ඒ කිව්වේ…? “

” සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහන්නේ වෛරස් එකකට එරෙහිවනේ…”

” ඔව්…”

” මේක තමයි වෛරස් එකක් ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ලබාගත්තු ලෝකේ පළවෙනි අවස්ථාව …! “

එහෙම කියලා පොර ආපහු පෝස්ටර් ගහන්න ගත්තා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.