කිං බානට් කොලම

ඉතිහාසය අමතක ටොයියන්ට සරල බසින් චයිනීස්

Summary

忘记历史 中文到Toyan的普通语言
Wàngjì lìshǐ zhōngwén dào Toyan de pǔtōng yǔyán

කිංබානට් සර්

මේක ලියන්නේ කිං බානට් සර්. ඒ කිව්වේ 金巴纳特爵士 (Jīn bā nà tè juéshì)

මෙන්න පාඩම:

1-ලොන්තපෝල් සජිත් පුතානෝ
隆塔波尔·萨吉斯 的儿子
Lóng tǎ bō ěr·sà jí sī de érzi
2-රතු අලි පැටියා
红象小牛
Hóng xiàng xiǎo niú
3-පුංචි අම්මා


4-බනානා සුජීව
香蕉汁
Xiāngjiāo zhī
5-හයිඩ්‍රොක්ලොරොතිසිඩ් වලට වඩා ප්ලැකැනිල් හොඳයි කොල්ලෝ
男孩,普拉卡尼优于氢氯噻嗪
Nánhái, pǔ lā kǎ ní yōu yú qīnglǜsāiqín
6-කේරලය දිහා බලන්න
看喀拉拉邦
Kàn kā lā lā bāng
7-පංසලේ පිං කැට සීල් කළා
寺庙的平石被密封
Sìmiào de píngshí bèi mìfēng
8-ගහන බව දැනගෙන හිටියට මෙහෙම ගහයි කියලා හිතුවේ නෑ.
我知道它很拥挤,但我认为它不会击中它。
Wǒ zhīdào tā hěn yǒngjǐ, dàn wǒ rènwéi tā bù huì jí zhòng tā.
9-ගූගල් බැලූන්
Google气球
Google qìqiú
10-ෆ්‍රී වයිෆයි
免费WiFi
Miǎnfèi WiFi
11-හම්බන්තොට වරාය කුණු කොල්ලෙට චීනෙට දුන්නා
汉班托塔港已移交给中国
Hàn bān tuō tǎ gǎng yǐ yíjiāo gěi zhōngguó
12-මත්තල ගුවන් තොටුපොලේ වී වැනුවා
马塔拉机场的帕迪
Mǎ tǎ lā jīchǎng de pà dí
13-මත්තල ගුවන් තොටුපොලේ වී බියර් හදන්න වික්කා
在马塔拉机场(Mattala Airport)出售来做水稻啤酒
Zài mǎ tǎ lā jīchǎng (Mattala Airport) chūshòu lái zuò shuǐdào píjiǔ
14-ජිනීවා ගිහින් අපේ රටට එරෙහිව යෝජනාවට අත් දෙකම උස්සලා සහාය දුන්නා
他去了日内瓦,双手举起支持反对我国的决议。
Tā qùle rìnèiwǎ, shuāngshǒu jǔ qǐ zhīchí fǎnduì wǒguó de juéyì.
15-හඬ අනුව කතානායක
说话者说话
Shuōhuà zhě shuōhuà
16-කුලියාපිටියේ ෆොක්ස්වැගන්
大众汽车在Kuliyapitiya
Dàzhòng qìchē zài Kuliyapitiya
17-උස නම් සිකියුරිටි මිටි නම් කම්කරු
高大的保安人员
Gāodà de bǎo’ān rényuán
18-මල්ෂාගේ ඇට පුංචා
玛莎的骨头很小
Mǎ shā de gǔtou hěn xiǎo
19-දින 100 න් මහ බැංකුව සුද්දයි
中央银行在100天之内是干净的
Zhōngyāng yínháng zài 100 tiān zhī nèi shì gānjìng de
20-සමනලයා
蝴蝶
Húdié
21-තාත්තා කිව්ව නිසා පාස්කු ඉරිදා පල්ලි ගියේ නෑ
爸爸在复活节星期天没去教堂,因为他这么说
Bàba zài fùhuó jié xīngqítiān méi qù jiàotáng, yīnwèi tā zhème shuō
22-3% අනුර කුමාර ප-යා
3%阿努拉·库马拉 巴卡亚
Bā kǎ yà
(ප: ලි: ඉහත ප- යා යන්න වෙනම වචනයකි. එය අනුර කුමාර ළගම ඇත්තේ මුද්‍රණ දෝෂයකිනි.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.