කිං බානට් කොලම

කවිකාරියේ බයිලා ගහනා ළඳේ….!

Summary

” මෙයාත් යහපාලන ආණ්ඩුවේ කවුන්සිලේ හිටියා නේද…? ”
” ඔව්…”
” ඉතිං බං ඔය පවුලේ සෙට් එකම ඉන්න කාලේ ඔය කියන විදියට කරන්න තිබුනනේ… දැන් මෙතන වැළලෙන්නේ නැතුව ….”

ටීවී එක දාන්න බෑ මෝහිණී කුකවිරත්නගේ මළ ඇඬියාව.
” අරක අරම කරන්න තිබ්බා….”
” මේක මෙහෙම කරන්න තිබ්බා…”
” අරක අරමයි කරන්න ඕන …”
” මේක මෙහෙමයි කරන්න ඕන …”
මෝහිණී ලව දෙවක් නැතුව දෙනවා.
සිරසේ හැලප මීඩියාකාරයෝ ටික මේ වගෙ ගොන් ගස් අරන් චූන් කරලා දෙනවා.
කිංබානට්තුමා බැරිම තැන සීන් එකට එන්ටර් වුණා.
” මෙයාගේ තාත්තා හිටපු ඇමැති කෙනෙක් නේද…? “
කිංබානට්තුමා සිරසේ මීඩියා වහු පැටියෙකු ගෙන් ඇහුවා.
” ඔව්..”
වහු පැටියා කිව්වා.
” මෙයාගේ මහත්තයාගේ තාත්තාත් හිටපු ඇමැති කෙනෙක් නේද…? “
” ඔව්..”
” එතකොට මෙයාගේ මහත්තයාත් කවුන්සිලේ හිටියා නේද…? “
” ඔව්..”
” මෙයාත් යහපාලන ආණ්ඩුවේ කවුන්සිලේ හිටියා නේද…? “
” ඔව්…”
” ඉතිං බං ඔය පවුලේ සෙට් එකම ඉන්න කාලේ ඔය කියන විදියට කරන්න තිබුනනේ… දැන් මෙතන වැළලෙන්නේ නැතුව ….”
කිංබානට්තුමා එහෙම කිව්වම සිරසේ වහු පැටියා උම්බෑ කියාගෙන දිව්වා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.