කිං බානට් කොලම

කවුද අසන්තා, කවුද නුවන්?

Summary

“කවුද නුවන් කුලසේකර කියන්නේ ….?”
අසන්තා නිකං කින්ඩියට වගෙ ඇහුවා.

කිංබානට්තුමා අසන්තා ද මෙල් එක්ක රෝඩ් සේෆ්ටි සෙමි ෆයිනල්ස් බලන්න ගියා.
” මේ මැච් එකට නුවන් කුලසේකරත් සෙල්ලම් කරනවා….”
කිංබානට්තුමා කිව්වා.
” කවුද නුවන් කුලසේකර කියන්නේ ….? “
අසන්තා නිකං කින්ඩියට වගෙ ඇහුවා.
ඔන්න නුවන් කුලසේකර බෝල් කරන්න පටන් ගත්තා.
එකයි….
දෙකයි…..
තුනයි…..
හතරයි…..
පහයි…..!
විකට් 5 යි.
ලකුණු 25 ට විකට් 5 යි.
මෑන් ඔෆ් ද මැච් හැටියට තේරුනෙත් නුවන් කුලසේකර.
නුවන් කුසලානයත් අරන් කිංබානට්තුමා ළඟට ආවා.
” මේ තමයි අසන්තා ද මැල්…”
කිංබානට්තුමා නුවන්ට අසන්තාව අඳුන්නලා දුන්නා.
නුවන් කුලසේකර කිංබානට්තුමා දිහා බලලා මෙහෙම ඇහුවා.
” කවුද අසන්තා ද මැල් කියන්නේ ….? “

Leave a Reply

Your email address will not be published.