කොලම සතරැස් නුවර පුවත්

කාන් වස්තුව

Summary

කාන් තෙමේ සතරැස් නුවරට විත් රිසිසේ පන්දු කෙළි‍යේ නිරතව වැලිත් සිය රට බලා ගියාහැ

මුළු ලෝක ධාතුවම වෙලාගත් මහත් ව්‍යසන සමයක සතරැස් නුවරට සමීප භාරතයට යාබද එක් රාජ්‍යක කාන් නම් රජෙක් විය. උන්වහන්සේ වූ කලී කලක් පන්දු කෙළියෙන් මුළු ලෝක ධාතුවම වෙලාගත් එකෙකැ. අනු පස්වැන්නේ ඒ ඇරඹී ව්‍යාපාරය කරනයෙන් කාන් තෙමේ රජ පත්විය. ඒ රාජ්‍යය ජනතෙම ම වූ කලී ඛාන්ට තෙමේ රාජ්‍යත්වයට පත් කළේ නම් ඒ උන්ගේ රාජ්‍යයට පන්දු කෙළියෙන් කලා වූ මහත් ගෞරව හේතුවෙනි. මේ ව්‍යසන සමයේ යාබද රාජ්‍ය රජකු මුණගැසීමේ හිත්ලා කාන් තෙමේ කල් මරන්නට විය.

“සමීප රාජ්‍ය නම් භාරතයයි. එහි යාමෙන් පලක් නොවේ. උන් කවදත් අප හට පසමිතුරු ය.”
මේ සිතිවිල්ලේ ම කාන් තෙමේ රූප පෙට්ටිය විවර කළේය. අදෝමැයි නරේන්ද්‍ර තෙමේ සතරැස් නුවරට එදිරි කතිකාවක නිරත වෙයි. සතරැස් නුවර ගොටු අභය තෙමේ එකෙණෙහි ම ඔහුගේ සිහියට නැගින.

එකෙණෙහි ම ඒ තෙමේ කථන යන්ත්‍ර කරකවා ගොටු අභය තෙමේ ඇමතීය.

කතාවෙන් පසු මහත් වූ දික් අසුනෙහි ඇලව දිග සුසුමක් හෙලීය.

ගොටු අභය තෙමේ සිය ලේනා අමතා යම් ගැසට් පත්තිරුවක් සකසා මුද්‍රණ ද්වාරයට පැනවීය.

සතරැස් නුවරට එදිරි ලෝක කතිර යුද්ධයෙන් සතරැස් නුවරට පක්ෂව සියල් යොන්හු නැගී සිටියහ.

මෙතපල් තෙමේ ගෙලට සිරවන ලියවිල්ලක් නිකුත් විය.

කාන් තෙමේ සතරැස් නුවරට විත් රිසිසේ පන්දු කෙළි‍යේ නිරතව වැලිත් සිය රට බලා ගියාහැ

හුදී ජන බුද්ධිගෝචරය උදෙසාකල කාන් වස්තුව මෙතෙකින් නිමියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.