සතරැස් නුවර පුවත්

දේහ මිහිදන් වස්තුව

Summary

ඉදින් දිවි ඇත්තවුන් දිවි ඇතිවම ගිනිබත් වන කලැ.. මෘත දේහයන් හළු කිරීම්හි වරද කිමැ?

සතරැස් නුවර මහත් ව්‍යසනකාරී තත්වයක් උදාව ඇති සමයෙක් වියැ. එක්තරා රෝ බියක් සතරැස් නුවර පුරා වියාප්තව යන්නට වියැ. මිනිසුන් රෝගය නිසා මිය යන්නට වියැ. මිය යන්නවුන් ද මිහිදන් නොකොට දවා හළු කිරිමට නියෝග වියැ. ඒ බොදුයැ හින්දු යැ යෝනක යැ කිසිදු වාදයකින් තොරව දේහය දවා හළු කොට දැමිය යුතුයැයි නියෝග පනවා තිබිණ. මිහිදන් කිරීම දිවි රැකෙන්නවුන් සදහා නොකටයුත්තක් යැයි මහාජීවක කැල පැවසීය.

නමුත් එක්තරා යෝනක පිරිසක් සියල් යොන් දේහයන් දවා හළු කළ නොහැක යන්න පවසා
කලභ කරන්නට විය.

“මේ නම් අප හට යෝනකයින ගේ කැමැත්ත දිනා ගැනීමට සුදුසුම අවස්ථාවකැයි සිතූ කතන යන්ත්‍රාධිපති චූල පෙම්දස් තෙමේ, “සියල් යෝනක දේහයන් දවා හළු නොකොට මිහිදන් කළයුතුයැ”යි හඬ නගමින් තැනින් තැන යන්නට විය.

මහත්වූ යෝනක පිරිසක් ඔහු වටා එක් රොක් කරගැනීමට අදිටන් කර ගනිමින් සියල් අනුගාමිකයින් ද චූල පෙම්දස් හා මෘතදේහ සටනට පිළිපන්හ. සටනට පැමිණි යෝනක තරුණයින් පිරිසක් මෘතදේහ මිහිදන් කිරීමට අවසර නොදුනහොත් සිය සිරුරු ගිනිබත් කරගන්නා බව පවසමින් මහත් කලහ ඇති කරන්නට වියැ. ජනතෙම මහත්වූ විපරියාසිත මනසින් උන් දෙස බලා…

“ඉදින් දිවි ඇත්තවුන් දිවි ඇතිවම ගිනිබත් වන කලැ.. මෘත දේහයන් හළු කිරීම්හි වරද කිමැ ” යි විමසන්නට වියැ.

යොන් කැල අස් වසාලන්නට පැමිණි චූල පෙම්දස් තෙමේ “සියලු දේහයන් සඳහා අවසන් කෘත්‍ය සිදු කිරීම උන්ගේ කැමැත්ත පරිදි මැ, සිදුවිය යුතුය. මපියාණන් ද එකල දහස් ගණනින් තරුණයින් උන්ගේ මාපිය කැමැත්ත අනුවම පාංශුකූලාදී කෘත්‍යයෙන් පසුවමැ , මිහිදන් කළ යුත්තේ නම් එසේද ආදාහන කළ යුත්තේ නම් එසේද සිදුකළ බව තොප නො දන්නේ ද? ඉදින් අවසන් කැමැත්තට ඉඩ දියව්!!! අවසන් කැමැත්තට ඉඩ දියව්!!” යනුවෙන් හඬගාන්නට විය.

චූල පෙම්දස්සා සමඟ සටනට පිළිපන් නලියන බණඩා පැවසූයේ “මිහිදන් කිරීම මගින් රෝග ව්‍යාප්ත නොවේ. මේ මහා ජීවකයින් එය නොදනී අවසන් කැමැත්තට ඉඩ දියව්!!!අවසන් කැමැත්තට ඉඩ දියව්!!! ” යනුවෙන් උන් ද හඬ ගාන්නට විය.

උන් එසේ හඬගා සිටිද්දී තවත් යෝනක පිරිසක් “මිහිදන් නොකරන්නේ නම් ඉන්කම් නැත දවා හළු කරන්නට ඉඩ දිය යුත්තේය” යනුවෙන් උන් වෙනම හඬ ගාන්නට විය.

මෙය බලා සිටී මහජන තෙමේ මේ චූලපෙම්දස්සා හා සාචරයින් හඬගාන කරුණ සලකා බැලිය යුත්තේ ම ය. චූල පෙම් දස්සා මෙන්ම ඔහුගේ සහචරයින් මේ හඬ ගන්නෙ මියෙන්න වුන්ගේ අවසන් කැමැත්ත පිණිස නොව කථන යන්ත්‍රයන් ගේ අවසන් කැමැත්ත වෙනුවෙන් විය යුතුය. සැබව මේ ගතවන්නේ උන්ගේ තවත් එක් අවසන් සමයෙකි.

සැබව මොවුනට සිය පැවැත්ම උදෙසා මළමිනියක් වුව කම් නොවේ.

ඉදින් ජන තෙමේ ද හඬ නගන්නට විය: “චූලපෙම්දස්සාගේ අවසන් කැමැත්තට ඉඩ දියව් !!!!! චූලපෙම්දස්සාගේ අවසන් කැමැත්තට ඉඩ දියව්!!!!”

හුදී ජන සංවේගය උදෙසා කළ දේහමිහිදන් වස්තුව මෙතෙකින් නිමියේ ය.

(පෙර සතරැස් නුවර පුවත් මෙතැනින් බලන්න)

Leave a Reply

Your email address will not be published.