Opinion

පරිසර අමාත්‍යංශ අන්ජබජලය

Summary

මේ මොහොතේ අපට වැදගත්වන්නේ MWFC/1/2020 චක්‍රලේකය නිකුත් කල වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්යංශයෙහි ලේකම් තුමාට එවැනි බලයක් නැති නිසා එය බල රහිත බවයි.

මෙවර පරිසරයට අදාල අමාත්‍යංශ බෙදා ඇති ආකාරය අතිශය ගැටළු සහගතය. මෙම ගැටළු සහගත තත්වය ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා ඇමතිධුරය දරන  පරිසර අමාත්‍යංශයට අදාල නොවුවත් “වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්යංශය ” හා “වනජීවී රැකවරණය,අලිවැට හා අගල් ඉඳිකිරීම  ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලවල් හා  කැලෑ නැවත වගාකිරීම හා වනසම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යයංශය” අතර මහත් වූ අවුලක් පෙන්නුම් කරයි.

ගරු සි බි රත්නායක මහතා අමාත්‍ය දුරය දරන වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යට අයත් වන එකම දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථාව වන්නේ  රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවයි. එහි ඇමතිතුමාට හෝ  ලේකම් තුමාට වනාන්තර හා වනජීවී සම්බන්ධ අනපනත් ගැන අධිකාරි බලයක්  නොමැති බව මගේ හැඟීමයි.

එහෙත්  ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා රාජ්‍ය ඇමති ධුරය දරන “වනජීවී රැකවරණය,අලිවැට හා අගල් ඉඳිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලවල් හා  කැලෑ නැවත වගාකිරීම හා වනසම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට  අයත් දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා ලෙස

1. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
2. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
3. ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව

ඇති අතර ක්‍රියාත්මක කළයුතු නීති සහ අණ පනත් වන්නේ

■ වන සංරක්ෂණ ආඥාපනත (1907 අංක 16)
■ ජාතික උරුම වනභූමි පනත (1988 අංක 3)
■ වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂණ ආඥාපනත (1937 අංක 2)
■ ජාතික සත්වෝද්‍යාන පනත (1982 අංක 41)

අප  සිතන  ආකාරයට රාජ්‍ය අමාත්යංශය හිතාමතා අතිශය බලවත් ආයතනයක් බවට පත්ව ඇත්තේ අවසාන මොහොතේ සිදුවූ පෙරලියක් නිසා විය යුතුය. අදාල ආයතන හා අනපනත් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයට පිටපත් කලද, අදාල විෂය පථයන්  නිවැරදි කිරීමට අසමත් වූ බවක් පෙනේ.

නමුත් මෙහිදී පෙනී යන්නේ  මෑතකදී නිකුත් කල MWFC/1/2020 වන චක්‍රලේකය නිකුත් කිරීමට බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර ලේකම් තුමාට අධිකාරී බලයක් නැති බවයි. එවැන්නක් නිකුත්කිරීමට බලය ඇත්තේ රාජ්‍ය ඇමතිතුමාට අදාල අමාත්‍යංශයට වුවත් වන සංරක්ෂණ පනතෙහි සඳහන් විෂය භාර ඇමතිවරයා විය යුත්තේ බලයක් සහිත කැබිනට් ඇමැතිවරයාටය.

වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනතේ “විෂයභාර ඇමතිවරයා” යන්න විධායක බලයක් හිමි තනතුරෙකි. එවැනි තනතුරු දෙකක් හෝ තනතුරු භාග දෙකක් තිබිය හැකි බව හෝ එකී ආඥා පනත කියවීමේදී අර්ථ නොගැන්වේ. ඒ අනුව විෂයභාර ඇමතිවරයා යන්න නිවැරදිව අර්ථ විවරණයකින් තොරව එකී ආඥා පනතේ බලතල ක්‍රියාවේ යෙදවීම අපහසුය.  

මෙය අතිශය ගැටළු සහගත තත්වයක් වුවත්  මේ මොහොතේ අපට වැදගත්වන්නේ MWFC/1/2020 චක්‍රලේකය නිකුත් කල වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්යංශයෙහි  ලේකම් තුමාට එවැනි බලයක් නැති නිසා එය බල රහිත බවයි.

ඔබේ දැනුම සඳහා එම අමාත්‍යංශ වල විෂය පථය හා අදාල ආයතන හා එන පනත් පහතින් දක්වා ඇත.

11.0 පරිසර අමාත්‍ය

01. විෂයපථය
තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වය හා ස්වභාවික සෞන්දර්ය රැක ගනිමින් ස්වභාවික සම්පත් පරිහරණය කිරීම මෙන්ම වන, වෘක්ෂලතා, වෙරළ, වගුරු බිම්, ඇළ, දොළ, ගංගා හා වන ජීවින් ආරක්ෂා කිරීම, කැළිකසළ වළක්වා ගැනීම හා ඉවත් කිරීම, පිරිසිදු නේවාසික පරිසරයක් හා තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනයකට ගැලපෙන පරිදි පරිසර ප්‍රතිපත්ති හා ආයතනවලට අදාළ කටයුතු සිදු කිරීම
දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා

1. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
2. භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය
3. සීමාසහිත GSMB  තාක්ෂණික සේවා පුද්ගලික සමාගම
4. ශ්‍රී ලංකා ක්ලයිමේට් ෆන්ඞ් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඞ්

ක්‍රියාත්මක කළයුතු නීති සහ අණ පනත්
■ පතල් හා ඛනිජ පනත (1992 අංක 33)
■ ජාතික පාරිසරික පනත (1980 අංක 47)

12.0 වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය

01. විෂයපථය
වනජීවී හා වන සංරක්ෂණය මගින් ජෛව විවිධත්වය පෝෂණය කිරීම හා පරසර සංවේදි වන වගාවන් තුළින් ජාතික වන වැස්ම පුළුල් කිරීම හා වන සතුන් ජීවත්වන ස්වභාවික පරිසරය සංරක්ෂණය කිරීම

02. කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්
1. “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ̃ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුකුලව සහ රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත වෙනත් ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් මත පිහිටා “වනජීවී ආරක්ෂණය හා වන සංරක්ෂණය ̃ ඇති කිරිම සඳහා අදාළ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය මගපෙන්වීම සිදු කිරීම සහ නියමිත නීති සහ අණපනත්වලට අනුකූලව වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ විෂයයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, ජාතික අයවැය, රාජ්‍ය ආයෝජන හා ජාතික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පහත දැක්වෙන දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන් හා කාර්යයන් හා ඊට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයමී

දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා
1. රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව

12.1 වනජීවී රැකවරණය,අලිවැට හා අගල්ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලවල්හා කැලෑ නැවත වගාකිරීම හා වනසම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

01. කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්
1. වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් හා මගපෙන්වීම මත “වනජීවී ආරක්ෂණය හා වන සංරක්ෂණය ̃ ඇතිකිරීම සඳහා අදාළ නීති සහ අණපනත්වලට අනුකූලව වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන විෂයයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහාය වීම, ජාතික අයවැය, රාජ්‍ය ආයෝජන හා ජාතික සංවර් ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම  සහ පහත දැක්වෙන දෙපාර්තමේනත්තුව  රාජ්‍ය සංස්තා  හා ව්‍යවස්ථාපිත  ආයතනයන්හි  විෂයයන් හා කාර්යයන් හා ඊට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම

දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා

1. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
2. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
3. ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව

ක්‍රියාත්මක කළයුතු නීති සහ අණ පනත්

■ වන සංරක්ෂණ ආඥාපනත (1907 අංක 16)
■ ජාතික උරුම වනභූමි පනත (1988 අංක 3)
■ වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂණ ආඥාපනත (1937 අංක 2)
■ ජාතික සත්වෝද්‍යාන පනත (1982 අංක 41)

Leave a Reply

Your email address will not be published.