කොලම සතරැස් නුවර පුවත්

මහේන්ද්‍ර ඉසිඹු වස්තුව

Summary

කාරිය සඳහා ම වසන්නා වූ සාගර තෙමේ මෙන්ම පංචායුධ තෙමේ එකිනෙකාට පරස්පර දොඩමින් තැන් තැන්හි නේක බස් දොඩන්නට විය.

  • Save

එවක සතරැස් නුවර මහේන්ද්‍ර තෙම මේ නම් ඉසිඹුලන්නට කාලයයි සිතා තමා ඉසිඹුලන බව සිය සාචරයින් හට දැන්වීය. ඉදින් මහේන්ද්‍ර තෙම කරණ යෙන්ම රාජ සභාවට පත් බෝ දෙනාඑබස් නුරුස් කොට කතිකා කරන්නට වියැ.

එහිලා පංචායුධ තෙමේ මහත් කතිකාවක නිරත විය. සියල්ලෝම උන් අභිමතයන් කියා නොකියා අනෙකක් දොඩන්නට වන්හ. කාරිය සඳහා ම වසන්නා වූ සාගර තෙමේ මෙන්ම පංචායුධ තෙමේ එකිනෙකාට පරස්පර දොඩමින් තැන් තැන්හි නේක බස් දොඩන්නට විය. පිරිස පංචායුධ සහ සාගර තෙමි දෙපස් කොට දෙපිල්වැ නේක බස් දොඩමින් තැන් තැන්හි සැරිසරන්නට වන්හ.

මහේන්ද්‍ර තෙමේ ඉසුඹුලන්නට වන් කල, දෙටු තෙමේ වූ කලී මහරජ ගොටු අභය ද නැතහොත් රාජපාක්ෂික බැසීල ද යන්න තෝරා බේරා ගත නොහී උන් රුපු බස් දොඩන්නට වන්හ.

ඉදින් සතරැස් නුවර යතිවරුන් ද දෙ පිල් වැ නන්දෑ වදාරන්නට වන්හ. සංඝභේදය වූ කලී ආනන්තරීය පාපකර්මය කැ. ගොටු අභය තෙමේ නිහඬව උන්ගේ පාඩුවේ කල් මරන්නට වියැ. මහේන්ද්‍ර තෙමේ ඉසිඹුව පිළිබඳ කුකුසින් සිතිවිල්ලෙන් නිමග්න විය.

“එව බලනු මේ සමථ කරනු” යයි නේක යතිවරුන් මහේන්ද්‍රයානන් හා ගෝඨාභය ද නේකාකාරයෙන් ඇවිටිලි කරන්නට වන්හ.

“අයියන්ඩිය ඉඳින් අප කුමක් කරමුද මේ වූ කලී අප රාජ්ය පැවැත්ම පිළිබඳ වූ ගැටලුවක ඉදින් නුඹ දැන් කුමක් කරන්නෙහිද” ගොටු අභය තෙමේ සිය දෙටු සෝයුරු ගෙන් විමසන්නට විය.

“මලණ්ඩ මේ වූ කලී මා ඉසුඹුලන්නට යන කී වන වරදයි මා නොදනිමි. මේ සාචරයන් වූ කලී මාම පතා කටයුතු කරන්නහුයැ. ඉදින් මා තවදුරටත් දෙටු තන්හිම වෙසෙමි. බිය නොවනු මලණ්ඩ” මහේන්ද්‍ර තෙමේ පැවැසීයැ.

“ඉඳින් නුඹ දෙටුතන්හි වෙසේ නම් කුමක් කරණයෙන් මා නොබියව සිටින්නෙහිද?” ගොටු අභය දෙමි සිතිවිලි පහළ කළේය.”

ඉදින් එසේ නම් වන්නාට ය ඒ බැව් සාචරයින් හට පවසනු ” ගොටු අභය තෙමේ වැලිත් සිතිවිල්ලේ නිමග්න වියැ.

හුදී ජන පහන් සංවේගය උදෙසා කළ මහේන්ද්‍ර ඉසිඹු වස්තුව මෙතෙකින් නිමියේ ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap