කිං බානට් කොලම

රනිල් වික්‍රම – සිංහ

Summary

” 1815 දී අත්සන් කළ උඩරට ගිවිසුම සකස් කළේ කවුද ….? ”
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ ….”

කිංබානට්තුමා සිරස ලක්ෂපති වැඩ සටහනට ගියා.
” විජය කුමාරයා ගොඩ බහිනකොට වෙරළ අසල කපු කටිමින් හිටියේ කවුද..? “
චන්දන සූරියබණ්ඩාර පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඇහුවා.
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ ….”
කිංබානට්තුමා උත්තර දුන්නා.
” දෙවැනි ප්‍රශ්නය …..උන්මාද චිත්‍රා එක්ටැම් ගෙයි හිර කළේ කවුද ….? “
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ ….”
” ඔව්….ඔබ ඉතා සාර්ථක ලෙස පිළිතුරු දුන්නා… මීළඟ ප්‍රශ්නය දුටු ගැමුණු රජතුමා කණ්ඩුල ඇතා පිට නැගී යුද්ධ කළේ කා සමගද….? “
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ සමග….”
” ඔව්… ඉතා නිවැරැදියි…මෙන්න හතර වැනි ප්‍රශ්නය ….ඔබට අවශ්‍ය නම් ආස්ක් ද ඕඩියන්ස් අවස්ථාවට යන්න පුළුවන් … සීගිරි ගලේ කවි ලිව්වෙ කවුද …?”
චන්දන අසීරු ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා.
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ ….”
කිංබානට්තුමා ඒකටත් නිවැරැදිව උත්තර දුන්නා.
” ඇමරිකාව සොයාගත්තේ කවුද …? “
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ ….”
” 1815 දී අත්සන් කළ උඩරට ගිවිසුම සකස් කළේ කවුද ….? “
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ ….”
කිංබානට්තුමා දිගටම ඉතා සාර්ථකව උත්තර දීගෙන යනවා.
” 1994 බිල් ක්ලින්ටන් ඇමරිකාවේ ජනාධිපති වෙනකොට යූ.එන්.පී. නායකයා කවුද …? “
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ ….”
” 2001 ජෝර්ජ් ඩබ්ලිව්. බුෂ් ඇමරිකාවේ ජනාධිපති වෙනකොට යූ.එන්.පී. නායකයා කවුද …? “
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ ….”
” 2009 බැරක් ඔබාමා ඇමරිකාවේ ජනාධිපති වෙනකොට යූ.එන්.පී. නායකයා කවුද …? “
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ ….”
” 2017 ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඇමරිකාවේ ජනාධිපති වෙනකොට යූ.එන්.පී. නායකයා කවුද …? “
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ ….”
” 2021 ජෝ බයිඩන් ඇමරිකාවේ ජනාධිපති වෙනකොට යූ.එන්.පී. නායකයා කවුද …? “
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ ….”
” මහ මැතිවරණයෙන් ආසන බිංදුවක් අරගෙනත් යූ.එන්.පී. එකෙන් පාර්ලිමේන්තු ගියේ කවුද …? “
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ ….”
” මෛත්‍රී බුදුන් බුදු වන දවසේ යූ.එන්.පී. එකේ නායකයා වනු ඇත්තේ කවුද …”
චන්දන රුපියල් මිලියන දෙකේ ප්‍රශ්නය ඇහුවා.
කිංබානට්තුමා ඒකට නම් හිරවුණා.
” මං කෝල් අ ෆ්‍රෙන්ඩ් අවස්ථාවට යනවා…”
කිංබානට්තුමා කිව්වා.
” හොද්‍යි…. ඔබ කාටද කතා කරන්නේ …? “
චන්දන ඇහුවා.
කිංබානට්තුමා එතකොට කෝල් අ ෆ්‍රෙන්ඩ් ගේ නම කිව්වා.
” රනිල් වික්‍රම – සිංහ ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published.