කොලම සතරැස් නුවර පුවත්

වියත් මං වස්තුව

Summary

Share via: Facebook Twitter LinkedIn Email Copy Link එකල්‍හි ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ මනුලොවට දිවැස් හෙලන කල්හි සතරැස් නුවර දිවැසට ගැටින. පාණ්ඩුකම්භල ශෛලාසනනය ඇපලටොක්සීන මුසු පොල්තෙල් බදුනක් උනුසුම් වන්නාසේ උණුසුම් වියැ. බලයට පත්වැ වසරක් ඇවෑමෙනුදු කිසිත් කරකියා ගතනොහී රාජ රාජ අමාත්‍යාදීන් […]

  • Save

එකල්‍හි ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ මනුලොවට දිවැස් හෙලන කල්හි සතරැස් නුවර දිවැසට ගැටින. පාණ්ඩුකම්භල ශෛලාසනනය ඇපලටොක්සීන මුසු පොල්තෙල් බදුනක් උනුසුම් වන්නාසේ උණුසුම් වියැ.

බලයට පත්වැ වසරක් ඇවෑමෙනුදු කිසිත් කරකියා ගතනොහී රාජ රාජ අමාත්‍යාදීන් උකටලීවැ කල්මරත්. වහා මාතලී ඇමතූ සක් දෙව්තෙමේ වහා විජයොත් රථයට නැග සතරැස් නුවර බලා වැඩිසේක්. “එම්බා නරයිනි තොප කිමෙක් කරණයෙන් උකටලීවැ දෑත් හිස්ලා කල්මටන්නහුදැ?” සක්දෙව් තෙමේ විමසීයැ.

“වහන්ස අප රජ්ජ උරුමය අස්ථිර නියායෙන් උකටලී වීමු” යි නරකැල එක් හඩින් පැවසූහ. “කිමැ ඇපලටොක්සීන කරණයෙන් එසේ වීදැ” “නැතැ… ඒ පැණය කුණු දාහක මෙන් බලගතු නොවේ”

“එසේනම් සිංහරාජ වනය පිලිබද ගැටලුවෙක් දැ” “නැතැ.. ඒ විල්පත්තු පැනය මෙන් උඩුදිවූයේ නොවේ”

“එසේනම් මෙත්පල් තෙමේ හා තොප සගයන් අතර කතිකාවන් කරනයෙන්දැ”

“නෑතැ මෙත්පල් හට උන්ගේ පැන විදාගැන්මටද නොහැකිව අප සරණ පතත්’ “එසේනම් තොපගේ උකටලී බැව් කිමෙක් කරණයෙන්ද ” ඇමැත්තෝ මුවින් මුව බලා … “වහන්ස වියත්මග පිලිබද ගැටලුවකි.”

“ඒ කිමෙක්ද “

“වියත් මග වියත් නොවන්නාසේ හැගේ” “එම්බා නරයිනි… වියත්මග වචනාර්ථයෙන්ම වියත්‍ යැ…”

“වහන්ස… ඒ කෙසේද”

සක්දෙව් රජ දිවසිනා පා දක්ශිණ හස්තයෙහි මහපට ගිල්ලත් සුලගිල්ලත් පමනක් පා “බලව වියත් නම් මේයැ… ඒ මගද වියතක් පමන වූවකි… ඉදින් උන් වියතක් පමන මග ගෙවා අවසන්‍ යැ” යි පවසා නොපෙනී ගියහ.

වරයක් ඉල්ලීමටවත් කල් නොවූවෙන් ඇමැත්තෝ පෙරටත් වඩා උකටලී වූහ. හුදී ජන පහන් සංවේගය උදෙසා කල වියත් මං වස්තුව මෙතෙකින් නිමියේයැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap