කොලම සතරැස් නුවර පුවත්

සිහ බලල් වස්තුව

Summary

මේ අණුවන බලල් තෙම කොතෙක් අධිමානී වීද යත් විකුම්සිහ ට ද නිය පා දත් විලිසා ශ්‍රීකොත් මධ්‍යයෙහි වසුරු හෙලා චූල පෙම්දස් පාමුල වෙලෙමින් පුරු පුරු නදින් ආලපාමින් වෙසුනි. චූලපෙම්දස් තෙමේ මේ බලල් රත්නය සිංහයකු පරිද්දෙන් රක්නාහු… බලල් තෙමේ දහස් ගුණයෙන් අධිමානී වියැ. උන් බලල් බව අමතකවිය.

සතරැස් නුවර පර්වත වටමූ එක්තරා නගරයෙක් වියැ. ඒ පර්වත නගරයේ එක්තරා බලල් කෙනුකුන් විසීයැ. මේ බලල් තෙමේ වූ කලි වරෙක් විකුම්සිහ පාද මූලයේ පුරු පුරු අනුකරණයෙන් ලෙන්ගතුකම් පාමින් දෙපාහි වෙලෙමින් විකුම්සිහ කෙරේ ආලපාමින් සිටියේයැ. විකුම්සිහයානෝ ද ඒ බලල් තෙමේ මහත් සෙනේහයෙන් රක්නාහුයැ. විකුම්සිහ කරනයෙන් හේ කිසිදු භීතියකින් තොරවැ දුටු දුටු පිලිමලුන්  නියපා.. දත් විලිස්සා… උන් තන්හිම මලපහ කර යන්නහුයැ.

ඉදින් පිලිමලුන්ද ” මේ බලල් ගතියකැ” යි පවසා උන් හට හිංසා නොකට ගියෝයැ.
බලල් තෙමෙ නොබියයැ.. නිශ්ශෝකීයැ… සිංහ සෙයියාවක් ද ආරූඩ කරගත්තහුයැ.

මේ අණුවන බලල් තෙම කොතෙක් අධිමානී වීද යත් විකුම්සිහ ට ද නිය පා දත් විලිසා ශ්‍රීකොත් මධ්‍යයෙහි වසුරු හෙලා චූල පෙම්දස් පාමුල වෙලෙමින් පුරු පුරු නදින් ආලපාමින් වෙසුනි. චූලපෙම්දස් තෙමේ මේ බලල් රත්නය සිංහයකු පරිද්දෙන් රක්නාහු… බලල් තෙමේ දහස් ගුණයෙන් අධිමානී වියැ. උන් බලල් බව අමතකවිය.
දිනක් මේ බලල් තෙම රාජ රාජ මහාමාත්‍යාදීන් කැලක නමින් උන් නැති තන්හි උන් නමින් නියපා දත් විලිස්සා වසුරු පිඩක් හෙලීයැ. වසුරු ගන්ධය සතරැස් නුවර සිසාරා පැතිරින. ඇතුගල් මතුයෙහි වසුරු හෙලූයෙන් ඒ වඩ වඩාත් ගන්ධවත් වියැ.
රාජ පුරුෂයින්  බලල්තෙම සොයා සතරැස පීරන්නට වියැ. බලල් තෙම පර්වත මස්තකයේ වසුරු පිඩ වසාලන්නට නිය පුප්පා  පර්වතය පහුරු ගෑහ. ඉන් පලක් නොවීයැ. හේ රාජපුරුෂයින් අතට පත්වියැ.
“කිමැ… තොප නිශ්ශෝකී නිර්භය සිහ දැ” යි රාජ පුරුශයෝ විමැසූහැ.
බලල් තෙමේ වඩාත් බයාදුවැ “නැත …. මා වූකලි ශෝකී වැ භීතියට පත් බලල් වම්හැ. නුඹ වහන්සෙලා මාහට අභය දෙත්වා” යි යදින්නට වූහැ. රාජපුරුෂයෝ බලල්තෙම ගෙලපෙදෙසින් ඔසවා සොලවා පර්වතයෙන් පහලට හෙලීයැ. උන් බලල් හෙයින් පාසතරින් නිරුපද්‍රිතවැ සිටගත්තේයැ. වහ වහා සතරැස්නුවර චූලපෙම්දස් සොයා දිව ගියේය.

හුදීජන පහන් සංවේගය උදෙසා කල  සිහ බලල් වස්තුව මෙතෙකින් නිමියේයැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.