කුප්පmania

සුදු පිරුවටෙන් වහපු මෙගාපොලිස් මෙගා හොරකම

පැවැති රාජපක්ෂ පාලනයට බොරු අභූත අපරාධ චෝදනා එල්ල කරන මේ සුදු පිරුවටකාරයන්ගේ ඇත්ත හෙළිදරව් කිරීම විය යුතුය.