සතරැස් නුවර පුවත්

රජු අසමත් වස්තුව

නේක උපමාවෙන් චූල පෙම්දස් පැවැසූ බස මොනවට වටහාගත් අරුණදිස්සා, "ඉදින් අප ජනතෙම මුවින් මුව යනසේ රජු අසමත් හැ... රජු අසමත්…

Opinion සතරැස් නුවර පුවත්

ජොබයි තුරුම්පු වස්තුව

විකුම්සිහයානෝ තුරුම්පු තෙම අභිමුව පිවිසැ: "එම්බා තුරුම්පුව ... පරාජිත යැයි නොසිතව... කෙසේහෝ තොප ලිබරලයින් ගේ දෙටු ව වෙසෙනු... යලිදු ජය…

Opinion සතරැස් නුවර පුවත්

හස්ති සීනු වස්තුව

"කොල්ල දැන් තොප සීනු නාදය වෙනුවට කුමක් නාද කරන්නේද" වීරවිජය තෙම කුහුලෙන් යුතුව ඇසීය. "වහන්ස අප මෙකල ට්‍රීං ට්‍රීං අනුකරණයෙන්…

Opinion සතරැස් නුවර පුවත්

මුඛාවරණ වස්තුව

අප දෙටු වූ රනිල කුල විකුම්සිහයානෝ දැනුදු සාටකාකර්ශිතවැ ආරක්ෂිත්වැ වෙසෙත්. ඉදින් අපද ඒ සාටකානුභාවයෙන් මැ වෙසුම මනායැ.

Opinion සතරැස් නුවර පුවත්

දොන්ත(mega) නාඩගම් වස්තුව

"කිමැ... සහෘදයෙනි නුඹලා දකිනුයේ දොන්ත නාඩගම් පමණෙක්ද?... තොප වෙනත් දොන්තයක් නොදක්නේද? " නාලිකාධිපති ඇසීය.

Opinion සතරැස් නුවර පුවත්

එකුන් විසි (19) වසංගත වස්තුව

"මා මේ එකුන් විසිවන වසංගතය මුලුනිපුටා දමන්නේ විසිවන වසංගතයෙණි.. විසිවැන්න වූ කලි එකුන් විසිවැන්න මොනවට සුන්නද්ධූලි කරණු ඒකාන්තයැ...."

Opinion සතරැස් නුවර පුවත්

රාජ කකුධ වස්තුව

"ඉදින් මෙය තොප කිසිවෙකුත් කෙටුම්පත් නොකලහු නම් මේ දිව්‍යමය පතෙක් ලෙස සලකා මෙයට මා අනුමැතිය දෙමි " පවසා ගොටු අභය…

Opinion සතරැස් නුවර පුවත්

විසි (නො) වන කෙටුම්පත් වස්තුව

"කොල්ල තෙප පියාණෝ මහාර්හ වූ කුලුගෙඩි රත්නයෙක් දෙපලුකොට ඉන් එක් පලුවක් රැගෙන් පෙර අපවෙත අවුත් එය අප හස්තියා වෙත පිදූහැ."

Opinion සතරැස් නුවර පුවත්

දෙටු පිලිමල් වස්තුව

රාජ සභාවමැ පාලුවෙන් සාංකාවෙන් ඇලලී ගියසෙයකි.අඩ සියවසක් රාජසභාවේ වාම හෝ දක්ශින පස හෙබැවූ විකුම්සිහයානෝ නොමැති වීම නම් අරුමයෙක්මැ වියැ.