කොලම චූටිගෙ ලිව්ම

ජීඑල් සීයා, පුල්ලෙ නැන්දා සහ ජයසුමන මාමා වෙත…

හමුදාවේ මමලා නැන්දලා ට සෞඛ්‍ය මාමලා නැන්දලාට.. මේ බේත හා හා පුරා කියා විද්ද එක හොදය. ඒත් අපේ ටීචලාට සර්ලටත්…